Τίνλεϋ Νόρμπου Ρίνποτσε - ΘΕΡΑΠΕΙΑ


ΘΕΡΑΠΕΙΑ      " Ένα μπάλωμα πέτρας δεν ταιριάζει σε ξύλο".

Σύμφωνα με το Νου Σοφίας, τα στοιχεία των φαινομένων είναι ανεμπόδιστα και καθαρά. Τα καθαρά φαινόμενα­ είναι φυσικά, ασυσκότιστα και δεν συνθέτονται από τα χονδροειδή στοιχεία. Είναι ελαφριά, αόρατα, αδιαπέραστα χωρίς υλική υπόσταση και άφθαρτα επειδή τί­ποτα δεν παραμένει αδρανές πουθενά. Εκεί που τίποτα δεν παραμένει, τίποτα δεν ελαττώνεται και δεν επαυξά­νεται. Εκεί που τίποτα δε μπορεί να ελαττωθεί ή να επαυξηθεί, υπάρχει ισορροπία και καθαρότητα. Εκεί που υπάρχει ισορροπία και καθαρότητα, υπάρχει υγεία.

Σύμφωνα με τον κοινό δυαδικό νου τα στοιχεία των φαινομένων παρεμποδίζονται και είναι ακάθαρτα. Τα μη καθαρά φαινόμενα είναι συσκοτισμένα και τεχνητά από τα χονδροειδή στοιχεία, είναι βαριά, ορατά, διαπερατά, έχοντας υλική υπόσταση και είναι φθαρτά επειδή παραμένουν κάπου αδρανή. Κάτι που παραμένει, μπορεί να ελαττωθεί ή να επαυξηθεί. Κάτι που μπορεί να ελαττωθεί ή να επαυξηθεί, δημιουργεί ανισορροπία και μη καθαρότητα. Εκεί που υπάρχει ανισορροπία και μη καθαρότητα, υπάρχει αρρώστια.

Τα πέντε στοιχεία εμφανίζονται όλο και πιο λεπτά καθώς αποκτούν ιδιότητες που τους αποδίδει ο κοινός νους. Αν ένας γιατρός δεν πιστεύει στην αόρατη καθαρή ουσία των στοιχείων, κάνει εσφαλμένη διάγνωση επειδή μπορεί να θεραπεύσει την αρρώστια μόνο με ορατά και μη καθαρά στοιχεία. Ακόμα και τότε όσο πιο έμπειρος είναι ο γιατρός, τόσο πιο λεπτή θα είναι η οπτική γωνία και η διάγνωση του. Ένας γιατρός μπορεί να θεραπεύει φανερά εξωτερικά συμπτώματα για να αποκτήσει άμεσα συγκεκριμένα ορατά αποτελέσματα που είναι παροδικά ή μπορεί να θεραπεύει λεπτότερα εσωτερικά συμπτώματα για να επιφέρει οφέλη που είναι λιγότερο ορατά, πιο ισορροπημένα και που σταδιακά αυξάνονται. Παρ' όλο που αυτά είναι ακόμα προσωρινά, είναι πιο κοντά στην αόρατη πηγή της αρρώστιας. Όσο λεπτή κι αν είναι η θεραπευτική του αγωγή, αν αντιλαμβάνεται τα φαινόμενα ως ξεχωριστά από την καθαρή ουσία τους, η ικανότητά του να βοηθήσει θα είναι περιορι­σμένη.

Ο έμπειρος γιατρός κατανοεί ότι βασικά όλα τα στοιχεία είναι μεταξύ τους αλληλοεξαρτημένα. Επειδή το κάθε στοι­χείο έχει τα άλλα τέσσερα έμφυτα μέσα του και οι συνδυασμοί των στοιχείων ποικίλλουν και αλλάζουν συνεχώς σύμφωνα με το Κάρμα, γι’ αυτό και η ιδιοσυγ­κρασία και η υγεία των ανθρώπων αλλάζουν συνεχώς. Σαν αποτέλεσμα, η σωστή ιατρική θεραπεία αντιμετωπί­ζει την ασθένεια από την πιο λεπτή οπτική γωνία με το να διορθώνει ανισορροπίες στα στοιχεία. Για να το κατορθώσει, συνδυάζει τα πέντε στοιχεία σε διαφορε­τικές κατηγορίες θεραπείας σύμφωνα με τα διαφορετικά συστήματα ιατρικής.

Επειδή τα στοιχεία αλληλοεξαρτώνται, μπορεί να θεωρηθούν διαιρεμένα μόνο στις ιδιαίτερές τους εφαρ­μογές για να επιφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η αποτελεσματικότητα αυτών των διαιρέσεων εξαρτάται από την ικανότητα του γιατρού αφ’ ενός μεν να ανα­γνωρίσει εκείνα από τα μη καθαρά στοιχεία του αρρώστου που έχουν ελαττωθεί και πρέπει να αυξηθούν, (ή αυτά που αφθονούν και πρέπει να ελαττω­θούν), αφ’ ετέρου δε να εφαρμόσει τη θεραπεία, έτσι ώστε να φτάσει στα πιο λεπτά επίπεδα για να επανα­φέρει την ισορροπία.

Μ’ αυτόν τον τρόπο μερικές φορές αρμόζει να χρησιμοποιηθεί ένα στοιχείο για να αυξηθεί το ίδιο, όπως η φωτιά με τη φωτιά όταν έχουν ελαττωθεί τα λεπτότε­ρα στοιχεία της θερμότητας του αρρώστου. Άλλες φορές ένα στοιχείο χρησιμοποιείται για να εξουδετερώσει ένα άλλο, όπως η φωτιά με το νερό, στην περίπτωση που τα στοιχεία της θερμότητας του αρρώστου έχουν αυξηθεί. Ένα άτομο με πυρετό του στοιχείου φωτιάς μπορεί να θεραπευτεί με σπόρους ή βότανα που φυτρώ­νουν σε κρύο κλίμα. Ένα άλλο άτομο με κρυολόγημα του στοιχείου νερό μπορεί να θεραπευτεί με σπόρους ή βότανα που φυτρώνουν σε ζεστό κλίμα.

Οι επιδράσεις και η συμβατότητα μεταξύ των στοι­χείων εξαρτώνται συχνά από τη λεπτότητα των εφαρ­μογών τους. Παραδείγματος χάριν η φωτιά δεν είναι πάντα ο εχθρός του νερού. Όταν το νερό θερμαίνεται από τη φωτιά, προκαλείται ατμός που είναι ελαφρότε­ρος και καθαρότερος από το αρχικό νερό και δροσερό­τερος από την αρχική φωτιά. Σε ορισμένες ανισορρο­πίες των όντων, αυτός ο λεπτότερος ατμός μπορεί να είναι πιο κατάλληλος από τα δύο στοιχεία απ' ότι αν αυτά χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά. Με τον ίδιο τρόπο τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα των στοιχείων εξαρ­τώνται από τη λεπτότητα της χρήσης τους. Μερικά φάρμακα αν ληφθούν σε μεγάλες ποσότητες γίνονται δηλητήρια και μερικά δηλητήρια αν ληφθούν σε μικρές δόσεις γίνονται φάρμακα. Υπερβολική δόση φαρμάκων για τον πυρετό μπορεί να προκαλέσει ρίγη και υπερβο­λική δόση ινσουλίνης για τους διαβητικούς μπορεί να προκαλέσει σοκ. Μερικές φορές δυο δηλητήρια συνδυά­ζονται για να σχηματίσουν ένα άλλο δηλητήριο κι άλ­λες φορές σχηματίζουν ένα φάρμακο αλλά οι θετικές και αρνητικές ιδιότητες των στοιχείων που χρησιμο­ποιούνται στη θεραπεία πρέπει πάντα να είναι ισορρο­πημένες.

Η ικανότητα του κοινού νου να κατανοήσει τα καθαρά στοιχεία ποικίλει σύμφωνα με το Κάρμα κι έτσι οι αντιλήψεις του καθαρού και του μη καθαρού διαφέ­ρουν από το ένα ον στο άλλο. Πολλές μύγες  κι  έντομα έλκονται, από το πύον, ενώ οι άνθρωποι θεωρούν το πύον σαν μολυσμένο νερό. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το αίμα είναι καθαρότερο από το πύον. Οι έμπειροι ασκητές αναγνωρίζουν ότι το εσωτερικό στοιχείο - πηγή του πύου και του αίματος είναι το νερό, που γίνεται θεραπευτικό νέκταρ Σοφίας μέσω της καθαρής αντίληψης της άσκησής τους.

Ο κοινός γιατρός που δεν κατανοεί ότι η αόρατη ουσία των στοιχείων είναι έμφυτη μέσα στα στοιχεία της υλικής υπόστασης δεν ξέρει τον τρόπο να ισορ­ροπήσει και να εξαγνίσει τα μη καθαρά στοιχεία. Γι' αυτόν το λόγο δε μπορεί να θεραπεύσει οριστικά ένα στοιχείο που ελαττώνεσαι ή αυξάνεται και μπορεί να βλάψει άλλα στοιχεία με το να επιβάλλει μια εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή. Παραδείγματος χάριν όταν κάποιος με ένα σπάνιο τύπο αίματος είναι άρρωστος, ένας κοινός γιατρός μπορεί να συστήσει μόνο μετάγγιση και να προσπαθήσει  να βρει τον ειδικό τύπο αίματος για να κάνει την ανταλλαγή αίματος υλικής υπόστασης. Περιμένει μια άμεση ορατή αντίδραση, παρά τη βραδύτερη διαδικασία τού να εντοπίσει τα κατάλληλα στοιχεία του νερού, για να αποκαταστήσει την ισορ­ροπία των χονδροειδών στοιχείων μέσω μιας κατανόησης της καθαρής ουσίας του αίματος.

Αλλά όταν το αίμα αυξάνεται με φυσικές τροφές, φάρμακα ή μέσω της μετάγγισης αίματος που όλα περιέχουν το στοιχείο του νερού και ο γιατρός είναι μηδενιστής που πιστεύει μόνο στην υλική υπόσταση, τότε στην περίπτω­ση που τα ορατά στοιχεία της θεραπευτικής αγωγής εξαντληθούν, (όταν π.χ. ο διαθέσιμος τύπος αίματος για τη μετάγγιση δεν είναι κατάλληλος), η δύναμη του να βοηθήσει εξαντλείται και η ασθένεια επιστρέφει. Τότε τα χονδροειδή στοιχεία του αρρώστου εξασθενούν με το άγχος και δε μπορεί πλέον να βοηθηθεί. Αντίθε­τα αν ο γιατρός καταλαβαίνει και πιστεύει στην αόρα­τη ουσία Σοφίας των στοιχείων, μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή του με λεπτές μεθόδους και να τον ανακου­φίσει με το πιστεύω του, έτσι ώστε η φυσική ισορ­ροπία των στοιχείων του ασθενή να αποκατασταθεί και η αρρώστια του να θεραπευτεί.

Τα στοιχεία διαπερνούν όλα τα φαινόμενα κι επειδή ο νους διαπερνά όλα τα στοιχεία, όταν ένας γιατρός πει σ' έναν ασθενή ότι έχει έναν καρκινογόνο όγκο, ο ασθενής μπορεί να συγκεντρωθεί με φόβο στον όγκο και να τον κάνει να μεγαλώσει. Αυτή η συγκέντρωση γεν­νιέται από το λεπτό στοιχείο φωτιάς του άγχους του, που αυξάνει την ανάπτυξη της ασθένειας με την καταστροφική φλέγουσα όψη του. Αν ο γιατρός μπορεί να κατανοήσει τα αόρατα στοιχεία, μπορεί να αποκαταστήσει τη φυσική ισορροπία των στοιχείων στο νου του αρρώστου μέσω της φυσικής ισορροπίας των στοιχείων της δικής του κατανόησης. Τότε μπορεί να τον παρηγορήσει και να του δώσει κουράγιο να συγκεντρωθεί θετικά, διαλύοντας τον όγκο με οραματισμό και διαλογισμό. Ακόμα κι όταν εξαιτίας του Κάρμα πεθάνει ο ασθενής, αυτή η θετική συγκέντρωση τον ωφελεί επειδή δε θα του μείνει κατάλοιπο καρκίνου ή σπόρος νέου καρκίνου στην επόμενή του επαναγέννηση.

Σύμφωνα με το Ταντρικό σύστημα οι ριζικές συνθήκες της γέννησης δημιουργούνται από Καρμικά δεσμά και οι συμβάλλουσες συνθήκες είναι το σπέρμα του πατέρα και το ωάριο της μητέρας. Η επαναγέννηση συμβαίνει όταν αυτές συναντώνται στην απουσία μη καθαρού αέρα. Με την ενέργεια του Καρμικού αέρα ενώνονται το σπέρμα και το ωάριο σχηματίζοντας το έμβρυο. Η ενέργεια του σώματος εμφανίζεται από την ενέργεια του Καρμικού αέρα προερχόμενη και αυξανόμενη από το κέντρο του αφαλού του εμβρύου. Με αυτήν την ενέργεια το έμβρυο μεγαλώνει. Τότε η λεπτή ενέργεια όλου του σώματος συμπυκνώνεται από την πηγή του αφαλού για να σχημα­τίσει τα νεύρα και τις φλέβες. Τελικά, τα κεντρικά ζωτικά κανάλια εκτείνονται από το Τσάκρα του λαιμού για να σχηματίσουν το Τσάκρα του κεφαλιού της μεγάλης έκστασης. Συνολικά η μορφή του σώματος αναπτύσσεται και μεγαλώνει στη μήτρα διαμέσου της ενέργειας του Καρμικού αέρα για τριάντα οκτώ περίπου εβδομάδες.

Η ανάπτυξη των οστών, του μεδουλιού και του μυελού προέρχεται κυρίως από την επιρροή του σπέρματος του πατέρα ενώ η ανάπτυξη της σάρκας και του αίματος προέρχεται κυρίως από την επιρροή του ωαρίου της μητέρας. Το στερεό μέρος του σώματος όπως είναι η σάρκα και τα οστά, προέρχεται κυρίως από τις ιδιότη­τες του στοιχείου γης και καθώς αναπτύσσονται γεν­νούν τη μύτη και την αίσθηση της όσφρησης. Τα υγρά μέρη του σώματος όπως είναι το αίμα, προέρχονται κυρίως από τις ιδιότητες του στοιχείου νερού και καθώς αναπτύσσονται γεννούν τη γλώσσα και την αίσ­θηση της γεύσης. Η θερμότητα και η όψη του σώματος προέρχονται κυρίως από τις ιδιότητες του στοιχείου φωτιάς και καθώς αναπτύσσονται γεννούν τα μάτια και την αίσθηση της όρασης. Η αναπνοή του σώματος προέρ­χεται κυρίως από τις ιδιότητες του στοιχείου αέρα και καθώς αναπτύσσονται γεννούν την αίσθηση της αφής σε όλα το σώμα. Τα διαστήματα που συνδέουν τα εξωτερικά κι εσωτερικά στοιχεία που είναι το υποστήριγμα της ζωής, προέρχονται κυρίως από τις ιδιότητες του στοιχείου του διαστήματος και καθώς αναπτύσσονται γεννούν τα αυτιά και την αίσθηση της ακοής.

Χωρίς το στοιχείο "γη" δεν υπάρχει βάση για υποστήριγμα. Χωρίς το στοιχείο "νερό" δεν υπάρχει βάση για συλλογή και συγκέντρωση. Χωρίς το στοιχείο "φωτιά" δεν υπάρχει βάση για ωρίμανση. Χωρίς το στοιχείο "αέρας", δεν υπάρχει βάση για ανάπτυξη και χωρίς το στοιχείο "διάστημα" δεν υπάρχει χώρος για επέκταση. Έτσι όλες οι ριζικές και συμβάλλουσες συνθήκες συνδυάζονται για να προκαλέσουν τη γέννηση.Ένα παιδί που γεννιέται με ισορροπημένα στοιχεία θα έχει επίσης ισορροπημένο νου. Αν τα στοιχεία δεν είναι ισορροπημένα κατά τη γέννηση, αυτό μπορεί να έχει σαν επακόλουθο την υστερία. Ανισορροπίες μπορεί να προκληθούν από ασύμβατα στοιχεία ενυπάρχοντα στις συμβάλλουσες συνθήκες που είναι το σπέρμα του πατέρα και το ωάριο της μητέρας. Παρ' όλα αυτά μερικές φορές τα παιδιά γονέων με συμβατά στοιχεία γεννιούνται υστερικά. Σ’ αυτήν την περίπτωση η αληθινή πηγή της υστερίας δεν είναι τα φυσικά σώματα των γονέων σ' αυτή την ζωή, αλλά τα λεπτά αόρατα στοιχεία της ριζικής συνθήκης Καρμικής ενέργειας των παιδιών από προηγούμενες ζωές.

Γενικά οι ανισορροπίες μεταξύ των στοιχείων που καταλήγουν στην υστερία, μπορεί να προκληθούν από διάφορες εξωτερικές συνθήκες όπως είναι η οικογέ­νεια, η επαγγελματική ενασχόληση, η φήμη, η δύναμη, το Ντάρμα και η πολιτική. Αυτές οι εξωτερικές συνθήκες είναι πηγή υπερβολικής  κατάθλιψης και έξαρσης που με τη σειρά τους προκαλούν αποκαρδίωση, ευπάθεια και απογοήτευση. Όταν τα εσωτερικά ατομικά στοιχεία του νου εξαρτώνται από τα εξωτερικά γενικά στοιχεία, ο νους αδυνατίζει και επηρεάζε­ται εύκολα από αυτά. Όταν οι εξωτερικές συνθήκες εμφανίζονται προσωρινά σαν αντίξοες, προκαλώντας υπερβολική κατάθλιψη, τα εσωτερικά στοιχεία του νου ταράσσονται και χάνουν τη δύναμη τους. Αυτή η ταραχή προκαλεί αστάθεια των εσωτερικών στοιχείων αφήνοντας το νου ευάλωτο, σαν τη μπλε φλόγα ενός καντηλιού που τρεμοσβήνει, του οποίου το λάδι έχει σχεδόν εξαντληθεί. Σ’ αυτήν την κατάσταση ο νους δε μπορεί να επεκταθεί μέσα στα ισορροπη­μένα στοιχεία της ισοψυχίας. Όταν οι εξωτερικές συνθήκες εμφανίζονται προσωρινά καλές και προκαλούν υπερβολική έξαρση, τα εσωτερικά στοιχεία του νου ταράσσονται και γίνονται υπερβολικά δυνατά με αποτέλεσμα η ενέργεια του νου να χάνει τον έλεγχο, όπως το νερό που βρίσκεται υπό πίεση και εκτινάζεται έξω από έναν ανοιχτό σωλήνα. Όλα τα κανάλια στο σώμα πλημμυρίζουν και η ενέργεια δε μπορεί να συγκροτηθεί μέσα στα ισορροπημένα στοιχεία της ισοψυχίας.

Ειδικότερα, υστερία μπορεί να προκληθεί όταν άκαμπτοι γονείς ή δάσκαλοι με αυστηρές παραδόσεις οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνουν την ελαφριά ποιότητα της ενέργειας των παιδιών, τα ελέγχουν και κάνουν υπολογισμούς σύμφωνα με τα στοιχεία της δικής τους βαριάς και ώριμης ενέργει­ας. Καθώς η χωρητικότητα του νου των παιδιών δεν είναι αρκετά μεγάλη για να απορροφήσει όλα αυτά τα διαφορετικά ενεργειακά στοιχεία, τα παιδιά απελπίζονται, τρομάζουν και μεταξύ φόβου και απελ­πισίας σπέρνεται ο σπόρος της υστερίας. Όταν αυτά τα παιδιά μεγαλώσουν, έχουν κατάλοιπα απελπισίας και φόβου και γίνονται υστερικά από αυτό τον τεταμένο νου. Το αντίδοτο αυτού του είδους υστερίας, είναι η ευχάριστη απόσπαση της προσοχής.

Όταν τα στοιχεία δύο ανθρώπων είναι μη συμπληρωμα­τικά και δεν ταιριάζει ο νους του ενός με του άλλου μπορεί να προκληθεί υστερία. Σύμφωνα με τους μηδενιστές, οι άντρες και οι γυναίκες συναντώνται συμπτωματικά. Σύμφωνα με τους Βουδδιστές, οι άντρες και οι γυναίκες συναντώνται σαν συνέπεια του Κάρμα που ωριμάζει και βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα στα εσωτερικά τους στοιχεία, δημιουργώντας ερω­τικό δεσμό όταν όλα τα ατομικά λεπτά και χονδροειδή στοιχεία συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Όταν ενώνονται σεξουαλικά και τα λεπτά στοιχεία τους είναι συμπλη­ρωματικά, δημιουργούν χονδροειδή συμπληρωματικά στοιχεία, που αποκορυφώνονται σε οργασμούς. Αν τα λεπτά στοιχεία τους είναι συμβατά, μπορούν να ωφελήσουν ο ένας τον άλλον όταν ενώνονται εξωτερικά με τα χονδροειδή στοιχεία τους, πράγμα που επιτρέπει στα ελαφρότερα εσωτερικά στοιχεία επίσης να συνδεθούν. Αν τα στοιχεία τους γίνουν ασύμβατα είτε γιατί μετα­βληθούν, ελαττωθούν ή γίνουν αντιφατικά μεταξύ τους, δεν υπάρχει πλέον σύνδεσμος ή άνεση ανάμεσά τους κι αυτό μπορεί να δημιουργήσει υστερία.

Υστερία επίσης προκαλείται από υπερβολική επεκτατικότητα και αρπακτική διάθεση σ' όλες τις κατευθύνσεις, προς όλα τα αντικείμενα και γνώσεις. Καθώς όλη η υλική υπόσταση είναι παροδική, όταν κάποιος έρχεται σε επα­φή με ένα αντικείμενο, ένα άλλο χάνεται και μεταξύ απόκτησης και απώλειας η ενέργεια του νου δε συγκροτείται ποτέ μέσα στην καρδιά. Αυτού του είδους ο υστερικός νους διασκορπίζεται παντού, προσπαθώντας συνεχώς να φτάσει κάτι. Εξαιτίας της συνεχούς ενασχόλησης με τα εξωτερικά φαινόμενα προκαλείται διατα­ραχή, μερικές φορές ένα τέτοιο άτομο ωφελείται αν βρίσκεται σε σκοτεινά, σιωπηλά και ήσυχα μέρη απέχοντας από συζητήσεις, μουσική και τραγούδια. Γονείς, δάσκαλοι ή γιατροί που θέλουν να βοη­θήσουν με επιδέξια μέσα, πρέπει να προσπαθήσουν να βοηθήσουν να ισορροπήσει και να συγκροτήσει  την εσωτερική του ενέργεια χωρίς βία.

Μια άλλη αιτία της υστερίας είναι ο ανταγωνισμός. Υπάρχουν αμέτρητοι επιστήμονες, φιλόσοφοι, λόγιοι, καλλιτέχνες και άλλοι που έσχατος σκοπός τους είναι να επινοήσουν κάτι καινούργιο. Επειδή συναγωνίζονται για να κάνουν την καλύτερη εφεύρεση, βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνισμό κι αυτό το άγχος προκαλεί υστε­ρία. Το αντίδοτο γι' αυτούς είναι να προσπαθήσουν επίσης να ισορροπήσουν και να συγκροτήσουν τις εσωτερικές  τους ενέργειες χωρίς βία. 

   Υστερία μπορεί επίσης να προκληθεί όταν αγωνιζόμα­στε για τη λεπτότητα της υλικής υπόστασης. Ως επιστήμονες, φιλόσοφοι, λόγιοι, καλλιτέχνες ή διαλο­γιστές δε χρησιμοποιήσουμε τα καθαρά μας στοιχεία με σοφία, ενδέχεται να ανακαλύψουμε ότι χρησιμοποιούμε το νου μας με ένα λεπτό διανοητικό τρόπο, πηγαίνοντας βαθύτερα και ακόμα βαθύτερα αναζητώντας τα καλύτερα και τα πιο λεπτά στοιχεία στην υλική υπόσταση. Με αυτόν τον κοινό τρόπο παγιδευόμαστε στη λεπτή υλική υπόσταση και ο νους μας δε μπορεί ποτέ να βρει χώρο να πάει πέρα στη χωρίς υλική υπόσταση κατάσταση. Όταν δεν έχουμε επίγνωση της καθαρής ουσίας των στοιχείων και δεν υπάρχει χώρος στο νου για χαλάρωση, τα εσωτερικά λεπτά στοιχεία μας παθαίνουν συμφόρηση, χάνουν τη δύναμη τους και αποκαρδιωνόμαστε. Όπως το εξωτερικό στοιχείο του αέρα διαταράσσεται από τη ζέστη του ήλιου που προκαλεί τη συγκέντρωση των σύννεφων και τη βροχόπτωση, έτσι κι εμείς εσωτερικοποιούμε και καταπιέζουμε τα συγκρουόμενα συναισθήματά μας, συμπυκνώνοντας τα λεπτά εσωτερικά στοιχεία της ζωτικής μας ενέργειας. Έτσι αυτά παθαίνουν συμφόρηση, συνεχώς αλληλοσυγκρούονται κινούμενα με διαταραγμένο και υστερικό τρόπο και συνδέονται με τα εξωτερικά στοιχεία του σώματος στην καρδιά, δημιουργώντας νερό-καρδιάς και εκρηκτικές υστερικές  εκδηλώσεις.

Η διαταραχή του λεπτού στοιχείου όποια κι αν είναι η πηγή της, ενεργεί ώστε τα νεύρα, οι φλέβες και η αναπνοή των εσωτερικών χονδροειδών στοιχείων μας να γίνουν ασταθή αναγκάζοντάς μας να εξαρτόμαστε από τα εξωτερικά χονδροειδή στοιχεία μας. Αυτά τα εξωτερικά χονδροειδή στοιχεία έχουν τη δύναμη να μας εξαπατούν όταν τα εσωτερικά λεπτά στοιχεία του νου μας γίνονται αδύναμα. Παραδείγματος χάριν αν τα λεπτά στοιχεία μας δεν είναι αρκετά δυνατά, το στοιχείο της φωτιάς του ήλιου έχει τη δύναμη να προκαλέσει παραισθήσεις. Τότε ή διαταραγμένη ενέρ­γεια της δραστηριότητας του σώματος και του λόγου γίνεται τόσο υστερική όσο και ο νους μας. Καθώς η διαταραγμένη ενέργεια των υστερικών είναι πιο συμπυκνωμένη και πεπιεσμένη, είναι δυνατότερη από αυτή των άλλων ανθρώπων. Σαν αποτέλεσμα οι υστερικοί μπορούν  να δημιουργήσουν ή να καταστρέψουν πολλά πράγματα και μπορούν να βλάψουν ή να ωφελήσουν, ανάλογα με το αν είναι ανάμεσα σε συμπληρωματικά ή μη συμπληρωματικά στοιχεία.

Ένα εξωτερικό σημάδι υστερίας είναι η συνεχής υστερική κίνηση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. Όταν απλώνουμε το χέρι μας να πιάσουμε ένα ποτήρι αυτό σπάει, όταν μαγειρεύουμε καιγόμαστε εύκολα, όταν μιλάμε λέμε πράγματα απερίσκεπτα, όταν ξαπλώνουμε δε μπορούμε να κοιμηθούμε, όταν κοιμόμαστε έχουμε διαταραγμένα και απειλητικά όνειρα, κι όταν σκεφτόμαστε, πριν τελειώσει μια σκέψη αρχίζει μια άλλη. 

  Η υστερία μπορεί να προκαλέσει συγκεκριμέ­νες εξωτερικές αρρώστιες επειδή οι αντιλήψεις είναι αδιαχώριστες από τον Καρμικό αέρα που περιέχει όλα τα στοιχεία. Αυτοί που είναι νευρικοί και δεν έχουν χαλαρό νου αλλάζουν συνεχώς αντιλήψεις. Αυτή η επίμονη δραστηριότητα γεννά εμφανή θερμότητα που είναι η ουσία του στοιχείου "φωτιά". Η φωτιά και α αέρας συνδέονται μεταξύ τους με τις παρόμοιες λεπτές ιδιότητές τους. Για τον κοινό νου, το λεπτό στοιχείο της φωτιάς είναι πιο εμφανές και με υλική υπόσταση απ' ότι το λεπτό στοιχείο του αέρα. Αυτός ο συνδυασμός του αέρα και της φωτιάς κάνει να εμφανι­στούν τα στοιχεία με αυξανόμενη χονδροειδή μορφή και να αναμειχθούν με τα στοιχεία του νερού και της γης. Παραδείγματος  χάριν αν μέσω του Κάρμα τα πέντε στοιχεία δεν είναι καλά ισορροπημένα στο σώμα και τα στοιχεία της γης και του νερού σε ένα από τα όργανα του σώματος έχουν ελαττωθεί, τότε τα στοιχεία της φωτιάς και του αέρα διαταράσσονται από τις υστερικές αντιλήψεις του νου. Στην περίπτωση αυτή ο ερεθισμός των χονδροειδών στοιχείων από την παράφορη κινητικότητα του νου μέσα στον καρμικό αέρα μπορεί να προκαλέσει ασθένειες όπως φλεγμονές, έλκη και καρκίνο.

Όσο ο κοινός μας νους παραμένει συσκοτισμένος και ανισόρροπος, θα συνεχίσουμε να γινόμαστε υστερικοί λόγω των μη, καθαρών αντιλήψεων – στοιχείων μας. Επειδή ο κοινός μας νους χρειάζεται συνεχώς ένα αντικείμενο, δε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο Νους Σοφίας υπερβαίνει τις αντιλήψεις. Είμαστε συσκοτισμένοι από αυτή την άγνοια που σχετίζεται με το βαρύ στοιχείο της γης. Παρ’ όλα αυτά θέλουμε να μάθουμε κάτι γι’ αυτές τις αντιλήψεις. Αυτή η επιθυ­μία σχετίζεται με το στοιχείο του νερού. Επειδή όμως δεν έχουμε τη θέαση της σοφίας δε μπορούμε να βρούμε τίποτα και θυμώνουμε, απελπιζόμαστε και ζηλεύουμε μη ξέροντας πού να αναπαυτούμε. Αυτός ο θυμός και η υπεροψία σχετίζονται με τα στοιχεία της φωτιάς και του αέρα.

Αν είμαστε υστερικοί δε μπορούμε να βρούμε την απέραντη καθαρή μυστική ουσία των στοιχείων όσο κι αν προσπαθούμε. Γινόμαστε όλο και πιο διαχωριστικοί και προσκολλημένοι εκεί που δεν υπάρχει διάστημα, χαλάρωση ή πίστη στον αχανή χώρο πέρα από τις αντιλήψεις. Επειδή τα λεπτά και τα χονδροειδή στοιχεία εξαρτώνται συνεχώς το ένα από το άλλο, ξαναγεννιόμαστε σ' αυτά τα ίδια διαταραγμένα σώματα χονδροειδών στοιχείων με τα ίδια υστερικά πνεύματα λεπτών στοιχείων. Όταν οι υστερικές συνθήκες των προηγούμενων ζωών μας που δημιουργούνται μέσα από αρνητικά φαινόμενα και κυρίως από τα στοιχεία της φωτιάς και του αέρα συνδέονται στην επόμενη ζωή μας με νέα αρνητικά φαινόμενα, τότε γινόμαστε υστερικοί με πιο παράφορο θυμό και πιο ορμητική απελπισία. Όταν οι υστερικές καταστάσεις των προηγούμενων ζωών μας που δημιουργούνται μέσα από αρνητικά φαινόμενα και κυρίως από τα στοιχεία της φωτιάς και του αέρα συνδέονται στην επόμενη ζωή με νέα θετικά φαινόμενα, γινόμαστε υστερικοί με περισσότερη υδάτινη έξαρση.

Το νερό όπως και η φωτιά είναι, άλλες φορές θετικό κι άλλες αρνητικό. Για να βοηθηθεί, το υστερικό άτομο πρέπει να διαχωριστεί από τον θετικό νου που βρίσκεται σε υπερβολική έξαρση, ή τον αρνητικό νου που βρίσκεται σε υπερβολική κατάθλιψη, μέχρι να αποκτή­σει ένα φυσικό ισορροπημένο νου. Γι' αυτό πρέπει να βρεθούν τα στοιχεία που προκαλούν αυτή την έξαρση ή την κατάθλιψη. Είτε προέρχονται από την επιθυμία του στοιχείου "νερό" είτε από το θυμό του στοιχείου "φωτιά", η θεραπεία εξαρτάται από τις ιδιάζουσες συνθήκες του ατόμου. Παραδείγματος χάριν αν το στοιχείο φωτιάς σ’ έναν άρρωστο είναι εμφανές, ο έμπειρος ψυχολόγος μπορεί να δημιουργήσει ένα εμφανές στοιχείο νερού για αντίδοτο. Αν ο ασθενής δηλαδή είναι θυμωμένος μπορεί να δημιουργήσει μια ήρεμη ατμόσφαιρα για να τον καλμάρει. Αν ο ασθενής κρύβει ένα πρόβλημα πίσω από μια ήρεμη επιφάνεια, ο γιατρός μπορεί να δημιουργήσει μια έντονη ατμόσφαιρα για να εκδηλωθεί ο πραγματικός θυμός του. Αν ο ψυχολόγος κατανοεί την εκδήλωση των στοιχείων του ασθενή,  μπορεί να τα μετασχηματίσει για να δημιουργήσει την αναγκαία ισορροπία. Αν δε μπορεί να κατανοήσει την φύση των στοιχείων που εμπεριέχονται στην εκδήλωση της διάθεσης του ασθενή, μοιάζει σαν μια μπέιμπι-σίττερ που του δίνει παιχνίδια για να τον ησυχάσει προσωρινά.

Οι έμπειροι γιατροί καταλαβαίνουν ότι ο καλύτερος τρόπος να ισορροπήσουν τα στοιχεία είναι να χρησιμο­ποιήσουν κατάλληλα λεπτά φάρμακα όπως είναι ο οραματισμός, οι ασκήσεις αναπνοής γιόγκα και ο διαλογισμός. Ο διαλογισμός ή η παρατήρηση του νου είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για την ελάττωση του πόνου και τη θεραπεία της αρρώστιας. Μέσω της παρατήρησης, η βάση του πόνου και της αρρώ­στιας διαλύεται, επειδή ο πόνος και η αρρώστια είναι μια αντίληψη και ενυπάρχουν στα χονδροειδή στοιχεία. Μέσω της παρατήρησης τα χονδροειδή στοιχεία διαλύ­ονται στα λεπτά στοιχεία και τα λεπτά στοιχεία γίνονται όλο και πιο ελαφριά, μέχρις ότου απομείνει μόνο καθαρό διάστημα και τα πέντε στοιχεία διεισδύουν παντού αφανώς κι αδιαχώριστα πέρα από οποιαδήποτε αντίληψη αρρώστιας ή πόνου. Τότε, ο ελεύθερος από εγώ Νους Καθαρού Διαστήματος, ο ανέκαθεν ισορροπημένος, είναι ελεύθερος από όλες τις διαφοροποιήσεις μεταξύ καθαρών και μη καθαρών στοιχείων.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Τίνλεϋ Νόρμπου  Magic Dance  μετάφραση από τα αγγλικά και επιμέλεια μεταφραστική ομάδα Rigdrolling.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις